Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie
Finansowym ds. wymiarów, opłat i podatków
lokalnych Urzędu Miejskiego Orzesze

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym ds. wymiarów, opłat i podatków lokalnych w Urzędzie Miejskim Orzesze

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Joanna Kot, zam. Orzesze
Uzasadnienie:
Pani Joanna Kot spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W wyniku przeprowadzonego testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała najlepszy wynik.
Wykazała się dużą wiedzą z zakresu przepisów, których znajomość była wymagana przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym ds. wymiarów, opłat i podatków lokalnych.

 Orzesze, 2018-06-11                                                                                Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Informacja po pierwszym etapie naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym ds. wymiarów, opłat i podatków lokalnych Urzędu Miejskiego Orzesze


Termin składania ofert upłynął w dniu 25.05.2018r.
W dniu 29.05.2018r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że ogółem wpłynęło 6 ofert, wszystkie spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.
Komisja Konkursowa zadecydowała, że nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy pozytywnie zaliczą test zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń, I piętro w Urzędzie Miejskim Orzesze, Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21.
Kandydaci o terminie testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej zostali powiadomieni telefonicznie.

Orzesze, dnia 30.05.2018r.

 

 

Burmistrz Miasta Orzesze
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Finansowym ds. wymiarów, opłat i podatków lokalnych

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m in.:
- całokształt spraw związanych z prowadzeniem postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,
- wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie Ordynacja podatkowa,
- sporządzanie danych do sprawozdań budżetowych w zakresie należności podatkowych,
- kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie składanych na bieżąco zeznań podatkowych oraz zmian geodezyjnych,
- analiza zgodności danych podatkowych z danymi z ewidencji geodezyjnej,
- przeprowadzanie kontroli podatkowych w terenie,
- przygotowywanie materiałów koniecznych do podejmowania uchwał podatkowych,
- bezpośrednia obsługa klienta,
- inne doraźne czynności wynikające z regulaminowego zakresu działania Referatu Finansowego ds. wymiarów, opłat i podatków lokalnych


Wymagania konieczne:
Wykształcenie:
- średnie ogólne, ekonomiczne, administracyjne.

Wymogi formalne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Staż pracy:
Dwuletni staż pracy.

Znajomość przepisów:
- ustawa Ordynacja podatkowa
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
- ustawa o podatku rolnym
- ustawa o podatku leśnym
- ustawa o opłacie skarbowej
- ustawa o samorządzie gminnym
- przepisy wykonawcze do ww. ustaw

Wymagania dodatkowe:
- obsługa komputera i urządzeń biurowych
- samodzielność
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność
- umiejętność redagowania pism
- znajomość zasad funkcjonowania systemów finansowo-księgowych

Mile widziane:
- doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych,
- doświadczenie w zagadnieniach podatkowych.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys – CV,
2) list motywacyjny,
3) kserokopia świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oryginał kwestionariusza osobowego,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
11) oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na to stanowisko.

Warunki pracy na danym stanowisku:
1) pełny wymiar czasu pracy,
2) praca na podstawie umowy o pracę – termin rozpoczęcia pracy nie później niż 01 sierpnia 2018r.
3) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 21, na piętrze budynku,
4) praca z monitorem ekranowym,
5) obsługa urządzeń biurowych,
6) stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.
W przypadku gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym ds. wymiarów, opłat i podatków lokalnych”
prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Orzeszu
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, lub przesłać elektronicznie z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej sekap lub e–PUAP (umorzesze/skrytka) po opublikowaniu tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 25 maja 2018r.
Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Referat Finansowy ds. wymiarów, opłat i podatków lokalnych 32/3248809, Biuro Organizacyjne (sprawy kadrowe) 32/3248828.

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do dalszego etapu konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego.
Dokumenty, złożone w związku z naborem będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w naborze, następnie w terminie 7 dni można je odebrać w biurze nr 27. Po tym terminie zostaną zniszczone, za wyjątkiem załączonych oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone.

Opis stanowiska pracy

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-05-08 08:41:29 | Data modyfikacji: 2018-06-11 14:38:58.
Data wprowadzenia: 2018-05-08 08:41:29
Data modyfikacji: 2018-06-11 14:38:58
Opublikowane przez: Joanna Maroszek
« powrót