Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie
Finansowym ds. Oświatowych Urzędu Miejskiego
Orzesze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym ds. Oświatowych
w Urzędzie Miejskim Orzesze


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Justyna Mryka, zam. Orzesze
Uzasadnienie:
Pani Justyna Mryka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W wyniku przeprowadzonego testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała najlepszy wynik. Wykazała się dużą wiedzą z zakresu przepisów, których znajomość była wymagana przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym ds. Oświatowych.


Orzesze, 2018-04-24                                                             Zastępca Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

 

 

Informacja po pierwszym etapie naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym ds. Oświatowych Urzędu Miejskiego Orzesze

Termin składania ofert upłynął w dniu 16.04.2018r.
W dniu 17.04.2018r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że ogółem wpłynęły 2 oferty, i wszystkie spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.
Komisja zadecydowała, że nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy pozytywnie zaliczą test zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń, I piętro w Urzędzie Miejskim Orzesze, Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21.
Kandydaci o terminie testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej zostali powiadomieni telefonicznie.

Orzesze, dnia 17.04.2018r.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Orzesze
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Finansowym ds. Oświatowych

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m in.:
-weryfikacja, kompletowanie i dekretowanie dokumentów przyjmowanych do ewidencji księgowej,
ewidencja operacji finansowych w zakresie przychodów, kosztów, dochodów i wydatków zgodnie z zakładowym planem kont oraz zasadami polityki rachunkowości jednostki,
-przygotowywanie dokumentów do dokonywania płatności,
-sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych na podstawie prowadzonej ewidencji,
-ewidencja planów finansowych oraz ich zmian, bieżące monitorowanie stopnia wykonania planu finansowego,
-rozliczanie podatku VAT, prowadzenie ewidencji VAT i sporządzanie deklaracji, wystawianie faktur
-ewidencja i rozliczanie dotacji z budżetu państwa i innych źródeł,
-prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,
-prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów unijnych realizowanych przez jednostki oświaty,
-współpraca z dyrektorami i pracownikami jednostek oświaty,
-zastępstwo w kasie Urzędu Miejskiego.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie:
-wyższe.

Wymogi formalne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Staż pracy:
Dwuletni staż pracy w księgowości.

Znajomość przepisów:
- ustawa o rachunkowości,
- ustawa o finansach publicznych,
- przepisy wykonawcze do ww. ustaw,
- ustawa o finansowaniu zadań oświatowych,
- ustawa o samorządzie gminnym.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- znajomość zasad funkcjonowania systemów finansowo – księgowych.

Mile widziane:
- doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
- umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność pracy w zespole,
- odpowiedzialność, rzetelność, dokładność,
- komunikatywność.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys – CV,
2) list motywacyjny,
3) kserokopia świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oryginał kwestionariusza osobowego,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
11) oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na to stanowisko.

Warunki pracy na danym stanowisku:
1) pełny wymiar czasu pracy,
2) praca na podstawie umowy o pracę – termin rozpoczęcia pracy nie później niż 01 sierpnia 2018r.
3) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 23, na piętrze budynku,
4) praca z monitorem ekranowym,
5) obsługa urządzeń biurowych,
6) stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.
W przypadku gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym ds. Oświatowych”
prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Orzeszu
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, lub przesłać elektronicznie z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej sekap lub e–PUAP (umorzesze/skrytka) w terminie 10 dni kalendarzowych od opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 16 kwietnia 2018r.
Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Wydział Finansowy 32/3248837, Biuro Organizacyjne (sprawy kadrowe) 32/3248828.

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do dalszego etapu konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego.
Dokumenty, złożone w związku z naborem będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w naborze, następnie w terminie 7 dni można je odebrać w biurze nr 27. Po tym terminie zostaną zniszczone, za wyjątkiem załączonych oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone.

Opis stanowiska pracy

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-04-06 08:49:09 | Data modyfikacji: 2018-04-25 10:41:20.
Data wprowadzenia: 2018-04-06 08:49:09
Data modyfikacji: 2018-04-25 10:41:20
Opublikowane przez: Joanna Maroszek
« powrót