Nabór na stanowisko naczelnika w Wydziale
Edukacji Urzędu Miejskiego Orzesze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Orzesze


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Sylwia Krawczyk, zam. Orzesze
Uzasadnienie:
Pani Sylwia Krawczyk spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą znajomością przepisów, których znajomość była wymagana. Jednocześnie zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku naczelnika Wydziału Edukacji.Orzesze, 2018-04-24                                                                           Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

Informacja po pierwszym etapie naboru
na wolne stanowisko urzędnicze – naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Orzesze

Termin składania ofert upłynął w dniu 16.04.2018r.
W dniu 17.04.2018r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że wpłynęła 1 oferta, która spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.
Komisja zadecydowała, że nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń, I piętro w Urzędzie Miejskim Orzesze, Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21.
Kandydat o terminie rozmowy kwalifikacyjnej został powiadomiony telefonicznie.

 

Orzesze, dnia 17.04.2018r.

 

 

Burmistrz Miasta Orzesze

ogłasza nabór na wolne stanowisko
Naczelnika w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego Orzesze

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m in.

1. Kierowanie pracą Wydziału Edukacji przy uwzględnieniu zadań i kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Orzesze,
2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli oraz zapewnienie właściwej organizacji pracy pracowników Wydziału Edukacji,
3. Planowanie i nadzór nad realizacją wydatków związanych z działalnością Wydziału.


- prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto Orzesze funkcji organu prowadzącego jednostek oświatowych,
- analizowanie i zatwierdzanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących realizacji zadań określonych przepisami prawa dla organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe,
- prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- obsługa merytoryczna programów rządowych i dotacji celowych z budżetu państwa,
- realizacja zadań organu prowadzącego jednostki oświatowe wynikających z ustawy dotyczącej Systemu Informacji Oświatowej,        a także zadań wynikających z ww. ustawy w stosunku do jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Orzesze,
- prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym z innymi gminami,
- prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
- prowadzenie ewidencji i czynności związanych z udzielaną dotacją do niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego,
- prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów oraz ze zwrotem kosztów dojazdów,
- prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie decyzji oraz polecenia wypłat dotyczących przydzielania stypendiów naukowych oraz nagród sportowych,
- prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Orzesze,
- kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
- prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- prowadzenie całokształtu spraw związanych z zawieraniem umów placówek oświatowych z wykonawcami i usługodawcami,
- planowanie, uzgadnianie i koordynacja inwestycji i remontów zlecanych przez dyrektorów placówek oświatowych,
- realizacja spraw z zakresu zamówień publicznych,
- zarządzanie zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w placówkach oświatowych,
- opracowywanie sprawozdań, raportów, statystyk i analiz, opinii, odpowiedzi na wnioski i interpelacje dotyczących realizacji zadań oświatowych,
- ścisła współpraca z finansowym referatem oświatowym w sprawach dotyczących finansów oświatowych,

 

Wymagane kwalifikacje:

Niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie
2) studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą
3) min. roczne udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
4) posiadanie obywatelstwa polskiego,
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
8) nieposzlakowana opinia,
9) wysoka kultura osobista,
10) znajomość przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawy o systemie oświaty, ustawa prawo oświatowe, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Kodeksu Pracy – akty wykonawcze do powyższych przepisów.


Dodatkowe:
- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- znajomość organizacji i zasad funkcjonowania systemu oświaty, w szczególności na szczeblu gminnym,
- umiejętność analizy arkuszy organizacyjnych szkół,
- umiejętność zarządzania zespołem,
- umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
- odporność na stres,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- odpowiedzialność, rzetelność, dokładność,
- wysoki poziom umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną,
- dyspozycyjność.

Staż pracy:
Niezbędny:
minimum 5 letni staż pracy, w tym minimum roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego

Mile widziane:
Wykształcenie wyższe na kierunkach: prawo lub administracja lub pedagogika lub zarządzanie.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys – CV,
2) list motywacyjny,
3) kserokopia świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oryginał kwestionariusza osobowego,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
10) oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.


Warunki pracy na danym stanowisku:
1) pełny wymiar czasu pracy,
2) praca na podstawie umowy o pracę – termin rozpoczęcia pracy nie później niż 1.09.2018r.
3) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 23, na piętrze budynku,
4) praca z monitorem ekranowym,
5) obsługa urządzeń biurowych,
6) stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.

W przypadku gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Orzesze”
prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Orzeszu
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze lub przesłać elektronicznie z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej sekap lub e-PUAP (umorzesze/skrytka) , w terminie 10 dni kalendarzowych od opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 16 kwietnia 2018 r
Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Biuro Organizacyjne (sprawy kadrowe): tel. 32 3248 828.

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do dalszego etapu konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu kwalifikacyjnego.
Dokumenty złożone w związku z naborem będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w naborze, następnie w terminie 7 dni można je odebrać w biurze nr 27. Po tym terminie zostaną zniszczone, za wyjątkiem załączonych oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone.

 

Opis stanowiska pracy

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-04-06 08:08:19 | Data modyfikacji: 2018-04-25 10:43:30.
Data wprowadzenia: 2018-04-06 08:08:19
Data modyfikacji: 2018-04-25 10:43:30
Opublikowane przez: Joanna Maroszek
« powrót