Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w
Wydziale: Budownictwa, Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Miejskim Orzesze,
Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21
Na stanowisko urzędnicze w Wydziale: Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Orzeszu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, zgodnie z regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Orzesze na wymienione stanowisko zastał wybrany Pan Stanisław Czech, zam. Chorzów

Uzasadnienie:

Kandydat spełnił wymogi formalne oraz w największym stopniu wymogi mile widziane zawarte w ogłoszeniu o konkursie, a ponadto uzyskał największą ilość punktów z pisemnego testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Orzesze, 22.09.2017r


Informacja do BIP po pierwszym etapie naboru

na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale: Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Orzeszu

Termin składania ofert upłynął w dniu 8.09.2017r.

W dniu 11.09.2017r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że ogółem wpłynęło 15 ofert, z których wszystkie spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.

Komisja zadecydowała, że nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o test pisemny oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Termin testu pisemnego ustala się na dzień 19.09.2017r. godz. 9.00 w sali posiedzeń UM Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21. Z kandydatami, którzy otrzymają największą ilość punktów zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w tym samym dniu.

Kandydaci o terminie testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej zostali powiadomieni telefonicznie.

Orzesze, dnia 11.09.2017r.


Burmistrz Miasta Orzesze

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Wydziale: Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m in.
1. Prowadzenie postępowań w zakresie:
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z przeprowadzeniem analizy urbanistycznej,
- wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z przeprowadzeniem analizy urbanistycznej,
- wydawania decyzji o wygaśnięciu decyzji,
- przeniesienie i zmiana decyzji.
2. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wraz z wymaganymi sprawozdaniami.
3. Współpraca w przygotowywaniu dokumentów dla potrzeb planu miejscowego.
4. Udzielanie informacji w zakresie procedur związanych z ustaleniem warunków zabudowy.
5. Obsługa stron w zakresie udzielania informacji o ustaleniach planu i składanych wniosków do zmian planu.
6. Przygotowanie niezbędnych materiałów w sprawach kierowanych do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta oraz Radę Miejską
w Orzeszu.
7. Udzielanie bieżących odpowiedzi w sprawach wynikających z powierzonego zakresu czynności wraz z prowadzeniem wymaganych rejestrów spraw.
8. Przyjmowanie stron i udzielanie informacji z zakresu spraw prowadzonych przez wydział.
9. Kompletowanie oraz przekazywanie do archiwum dokumentacji z powierzonego zakresu czynności.

Wymagane kwalifikacje:

Niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Prawo jazdy kat. „B”.
3. Znajomość ustaw: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
2. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, doskonała organizacja pracy,
obowiązkowość.

Mile widziane:
1. Wykształcenie wyższe w zakresie architektury lub urbanistyki, lub gospodarki przestrzennej, lub budownictwa, lub administracji.
2. Minimum 1 rok pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.
3. Uprawnienia wynikające z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
4. Doświadczenie w zakresie działań materialno-technicznych do wydawania decyzji o warunkach zabudowy wraz
z przeprowadzeniem analizy urbanistycznej i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z przeprowadzeniem analizy urbanistycznej.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys – CV,
2) list motywacyjny,
3) kserokopia świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oryginał kwestionariusza osobowego,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) oświadczenia: o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:
1) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 21, na parterze budynku,
2) praca z monitorem ekranowym,
3) obsługa urządzeń biurowych,
4) stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego i wewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami”

prosimy przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Orzeszu
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, lub przesłać elektronicznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, certyfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 05 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, lub za pomocą certyfikatu centrum certyfikacji SEKAP lub profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne w terminie 10 dni kalendarzowych od opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 08 września 2017r.

Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Wydział BGiGN 32/3248815, OG (sprawy kadrowe) 32/3248828

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze.

Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do dalszego etapu konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, złożone przez kandydatów w ramach naboru będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych a następnie zarchiwizowane.

Opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Danuta Nóżka | Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:31:18 | Data modyfikacji: 2017-09-22 10:37:28.
Data wprowadzenia: 2017-08-25 13:31:18
Data modyfikacji: 2017-09-22 10:37:28
Autor: Danuta Nóżka
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik
« powrót