Animator sportu na kompleksie boisk sportowych

Informacja do BIP
dotycząca naboru stanowisko animatora sportu  na kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Bukowina w Orzeszu

W związku z ogłoszonym naborem Komisja Konkursowa stwierdziła, że ogółem wpłynęły 3 oferty, z których tylko jedna spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.

Komisja zadecydowała, że nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej zdecydowano się zatrudnić Pana Adama Ryguła, który spełniał wymogi formalne i merytoryczne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Orzesze, dnia 24.03.2017r.

 

 

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Orzesze
ogłasza nabór na stanowisko animatora sportu  na kompleksie boisk sportowych
"Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Bukowina w Orzeszu

Forma zatrudnienia:  umowa zlecenie  
Termin składania zgłoszeń: do dnia 10 marca 2017 r.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 2. Nie był (a) karany (a) za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Posiada kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, bądź trenera lub instruktora sportu oraz/lub animatora czasu wolnego.
 4. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 5. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Orzesza, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
 2. Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowania do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych.
 3. Organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci
  i młodzieży, ale także dla osób dorosłych  i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,
 4. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
 5. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w celu propagowania sportu,
 6. Organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych.
 7. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy
  ul. Bukowina w Orzeszu.
 8. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 2. Kserokopia dyplomu trenerskiego, legitymacji instruktorskiej lub kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kandydata.
 3. Mile widziane inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku animatora sportu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.


Wyżej wymienione dokumenty należy podpisać, a w przypadku podpisu elektronicznego
przedstawić ważny certyfikat. Podpisane Oferty wraz z dokumentami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Animatora sportu na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik - 2012”
Dokumenty prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, w terminie
do dnia 10 marca 2017r., do godz. 14.00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu,
 • oferty niepełne zostają odrzucone,
 • osoby, które spełniały wymagania formalne o dalszym etapie naboru zostaną powiadomione telefonicznie,
 • kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem,
 • szczegółowych informacji udziela : Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 22 (piętro), tel. 32 3248822.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,, poz. 922).

Postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

II etap  – rozmowa  kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów na stanowisko
– "Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie.

Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego, brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu.

Inne informacje:

Kompleks sportowy czynny jest od poniedziałku do niedzieli, w godz. określonych w Regulaminie korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”, przyjętego Zarządzeniem Nr 56/09 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29.05.2009 r.

Burmistrz Miasta Orzesze zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz prawo nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż Mirosław Blaski

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Autor: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2017-02-20 15:28:15 | Data modyfikacji: 2017-09-21 14:52:40.
Data wprowadzenia: 2017-02-20 15:28:15
Data modyfikacji: 2017-09-21 14:52:40
Autor: Joanna Maroszek
Opublikowane przez: Joanna Maroszek
« powrót