Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zakres działania

Do zakresu działania Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w szczególności należy:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym poprzez realizację ustaleń wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego aktualizacja.
2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działania z uwzględnieniem ustaleń strategii rozwoju województwa zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
4. Opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
5. Współpraca z Wydziałem Administracji – Architektoniczno–Budowlanej Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie spraw związanych z realizowanym budownictwem na terenie miasta Orzesze.
6. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
7. Komunalizacja i inwentaryzacja mienia komunalnego.
8. Numeracja nieruchomości.
9. Realizowanie zadań z zakresu nazewnictwa ulic, placów, mostów.
10. Prowadzenie podziałów nieruchomości na wniosek osób fizycznych i prawnych.
11. Prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości.
12. Opracowanie Programu Ochrony Zabytków na terenie miasta Orzesze.
13. Tworzenie i gospodarowanie zasobem nieruchomości Miasta.
14. Gospodarowanie gruntami stanowiącymi mienie komunalne w tym przekazywanie gruntów w trwały zarząd oraz oddawanie w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i sprzedaż gruntów, budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
15. Scalanie gruntów.
16. Realizowanie pierwokupów.
17. Regulacja stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu osób prawnych.
18. Regulacja stanów prawnych nieruchomości dróg gminnych.
19. Zmiany administracyjne granic gminy.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 09:31:33 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:08:44.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Maciej Bany

Naczelnik Wydziału - 1 et.

32 3248815

Grzegorz Potysz

Podinspektor - 1 et.

32 3248821

Jolanta Malcher

Specjalista - 1 et.

32 3248821

Anna Kaliszewska

Specjalista - 1 et.

32 3248821

Joanna Różańska

Specjalista - 1 et.

32 3248814

Beata Wiencek

Specjalista - 1 et.

32 3248821

Stanisław Czech

Inspektor - 1 et.

32 3248814

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 09:38:27 | Data modyfikacji: 2017-11-03 10:02:35.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248814, 32 3248815, 32 3248821
fax: 32 3248826
e-mail: wbgign@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter pok. 7, 8

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 09:58:10 | Data modyfikacji: 2016-11-17 13:46:00.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 09:58:10
Data modyfikacji: 2016-11-17 13:46:00
Opublikowane przez: Marzena Nowak