orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Struktura organizacyjna urzędu strona główna 

Referat Finansowy ds. Oświatowych
Zakres działania

Do zakresu działania Referatu Finansowego ds. Oświatowych w szczególności należy:

1. Prowadzenie rachunkowości, sprawozdawczości, gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi, tj.:
1) opracowanie uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych dotyczących rachunkowości,
2) prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości z procesów finansowych, sprawozdań dotyczących rozliczania dotacji oświatowych oraz przekazywanie sprawozdań odpowiednim jednostkom,
4) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,
5) prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych,
6) ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,
7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,
8) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
9) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych, terminowa realizacja zapłaty zobowiązań,
10) windykacja należności,
10) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
11) przygotowywanie i opracowywanie danych do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli w zakresie wypłaconych kwot wynagrodzeń,
12) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania sprawozdań rzeczowo -finansowych i statystycznych,
13) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie przygotowania projektu planu finansowego jednostki oraz projektów zmian tych planów,
14) kontrola realizacji planów finansowych jednostek obsługiwanych, sprawowanie nadzoru na przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
15) wykonywanie powierzonych Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty dotychczasowych zadań ujętych w uchwałach Rady lub w innych aktach prawnych.


 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:50:52 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:21:02.
Pracownicy
Prcownicy Stanowisko Telefon
 Urszula Spendel  Kierownik Referatu - 1 et. 32 7233005
 Beata Kopyt  Inspektor - 1 et.  32 7233004 
 Joanna Kurpas  Inspektor - 1 et.  32 7233004
 Danuta Stokłosa  Inspektor - 1 et. 32 7233005
 Ewelina Stawowska  Inspektor - 1 et.  32 7233005
 Justyna Mryka  Referent - 1 et.  32 7233005
 Katarzyna Loska  Referent - 1 et 32 7233005
 Agata Staworko  Referent - 1 et 32 7233005
 Jolanta Pomierska  Pomoc administracyjna - 1 et 32 7233005

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:54:00 | Data modyfikacji: 2019-05-07 14:01:46.
Dane teleadresowe

telefon: 32 7233004, 32 7233005
fax: 32 3248826
e-mail: fno@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Referat Finansowy ds. Oświatowych
ul.Św.Wawrzyńca 23
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej
piętro

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:57:41 | Data modyfikacji: 2016-07-12 07:44:45.

Zobacz:
 Władze miasta .  Wydział Inwestycji i Remontów .  Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych .  Wydział Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych .  Wydział Komunalny .  Wydział Finansowy .  Wydział Edukacji .  Referat Spraw Obywatelskich .  Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych .  Referat Finansowy ds. Budżetowych .  Referat Finansowy ds. Oświatowych .  Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych .  Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego .  Referat Świadczeń Rodzinnych .  Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji .  Biuro Organizacyjne .  Biuro Rady Miejskiej .  Biuro Realizacji Projektów .  Biuro Obsługi Prawnej .  Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych Placówek Oświatowych .  Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej .  Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego .  Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Środowiska .  Inspektor Ochrony Danych .  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych .  Urząd Stanu Cywilnego .  Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:57:41
Data modyfikacji: 2016-07-12 07:44:45
Opublikowane przez: Marzena Nowak

  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl