orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Meldunki strona główna 
Zameldowanie na pobyt stały / czasowy oraz
zameldowanie decyzją administracyjną


Zameldowanie decyzją administracyjną

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

 

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:07:49 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:25:19.
Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego oraz
wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie decyzją administracyjną


Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego


Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:09:39 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:28:20.
Zgłoszenie wyjazdu / powrotu z poza granicy
Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z poza granicy

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:11:02 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:31:38.
Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL


Wydanie zaświadczenie z rejestru mieszkańców

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:12:43 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:34:02.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:12:43
Data modyfikacji: 2021-11-08 14:34:02
Autor: Violetta Smyczek
Opublikowane przez: Alina Stolarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl