orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Ogłoszenia strona główna 

Decyzje
Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Orzesze, dn. 01.08.2019 r.
Nr WGPiOK.6733.2.2019

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – inwestycja liniowa - w decyzji z dnia 01.08.2019 r. nak sprawy: WGPiOK.6733.2.2019 - pod nazwą:
 
„budowy sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 oraz przyłacza gazu D25 PE100 SDR11 RC wraz z punktem redukcyjno - pomiarowym gazu dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Orzeszu, obręb Zgoń, przy ul. Zgońska”
 
wydanej na wniosek z dnia 03.06.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu: 04.06.2019 r.)Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 08.01.2019 r. firma ENERGO-INWEST S.C. Pani Anna Wroblik.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zawiadomienia w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z posiadanymi przez tut. Urząd dokumentami i decyzją w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych (pokój nr 7).

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Urząd czynny:
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7:30 do 15:30
- czwartek od godz. 7:30 do 17:00
- piątek od godz. 7:30 do 14:00
 
 
Podpisał z upoważnienia Burmistrza Miasta Orzesze
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Odpadów Komunalnych
mgr inż. Tomasz Szier

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 09:36:20 | Data modyfikacji: 2019-08-02 09:38:52.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze
Orzesze, dn. 18.06.2019 r.
NR WGPiOK.6733.2.2019
WGPiOK.KW-07066/19
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
 
Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)
 
Z A W I A D A M I A M
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 oraz przyłącza gazu D25 PE100 SDR11 RC wraz z punktem redukcyjno - pomiarowym gazu dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Orzeszu, obręb Zgoń, przy ul. Zgońska na działkach nr 372/19, 371/19, 354/24”
 
zgodnie z wnioskiem z dnia 03.06.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu: 04.06.2019 r.) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 08.01.2019 r. firma ENERGO-INWEST S.C. Pani Anna Wroblik.
Wyjaśnienia i zastrzeżenia można składać na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie; ze złożonymi dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Orzeszu (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu:
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7:30 do 15:30
- czwartek od godz. 7:30 do 17:00
- piątek od godz. 7:30 do 14:00
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu w dniu: 18.06.2019r.
Podpisał z upoważnienia Burmistrza Miasta Orzesze
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Odpadów Komunalnych
mgr inż. Tomasz Szier
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 15:22:20 | Data modyfikacji: 2019-06-18 15:24:30.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze

Orzesze, dn. 24.04.2019 r.


NR WGPiK.6733.1.2019


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE


Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)


Z A W I A D A M I A M


o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- w decyzji nr WGPiK.6733.1.2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. pod nazwą:


„Budowa sieci wodociągowej na działce nr 484/97”


wydanej na wniosek z dnia 12.02.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu: 20.02.2019 r.) złożony przez osobę fizyczną.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zawiadomienia w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z posiadanymi przez tut. Urząd dokumentami i decyzją w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Urząd czynny:

- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7:30 do 15:30

- czwartek od godz. 7:30 do 17:00

- piątek od godz. 7:30 do 14:00

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 24.04.2019 r. do dnia …......................r.

 

Podpisał z upoważnienia Burmistrza Miasta Orzesze

Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

i Odpadów Komunalnych

mgr inż. Tomasz Szier
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2019-04-24 09:24:42 | Data modyfikacji: 2019-04-24 09:26:50.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Orzesze, dn. 07.03.2019 r.

NR WGPiOK.6733.1.2019
WGPiOK.KW-00460/19

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Budowa sieci wodociągowej na działce nr 484/97”

zgodnie z wnioskiem z dnia 12.02.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu: 20.02.2019 r.), złożonego przez osobę fizyczną.


Wyjaśnienia i zastrzeżenia można składać na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie; ze złożonymi dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Orzeszu (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu:
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7:30 do 15:30
- czwartek od godz. 7:30 do 17:00
- piątek od godz. 7:30 do 14:00

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 08.03.2019 r.
Zdjęto w dniu: ….................2018 r.

 

Podpisał z upoważnienia Burmistrza Miasta Orzesze
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Odpadów Komunalnych
mgr inż. Tomasz Szier
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:41:29 | Data modyfikacji: 2019-04-24 09:01:14.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta

                                                                                                                                                         Orzesze, dn. 06.02.2019 r.

NR SB.6733.9.2018
W dalszej korespondencji prosimy
o przywołanie ww. numeru sprawy

SB-KW-018/2018


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – inwestycja liniowa - w decyzji nr 3/2019 z dnia 05 luty 2019r., znak sprawy: SB.6733.9.2018 - pod nazwą:

„Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mikołowskiej w Orzeszu na działkach nr 1536/62, 1537/62, 280/61, 171, 617/14, 612/16, 607/17, 608/17, 78/3, 78/2, 579/53, 90/17, 561/133, 541/97, 569/17 obręb 0032 Orzesze”

wydanej na wniosek z dnia 27.11.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu: 29.11.2018 r.) uzupełnionego w dniu 13.12.2018r., złożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa Pani Monika Fryda.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zawiadomienia w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z posiadanymi przez tut. Urząd dokumentami i decyzją w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7).
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Urząd czynny:
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7:30 do 15:30
- czwartek od godz. 7:30 do 17:00
- piątek od godz. 7:30 do 14:00

Podpisano

Z upoważnienia Burmistrza

mgr Jolanta Szubert

Sekretarz Miasta

 

 

Opublikowane przez: Stanisław Czech | Data wprowadzenia: 2019-02-06 09:51:47.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o
wszczęciu postepowania ws ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                    

Orzesze, dn. 18.12.2018 r.


NR SB.6733.9.2018
W dalszej korespondencji prosimy
o przywołanie ww. numeru sprawy

SB-KW-186/2018


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mikołowskiej w Orzeszu na działkach nr 1536/62, 1537/62, 280/61, 171, 617/14, 612/16, 607/17, 608/17, 78/3, 78/2, 579/53, 90/17, 561/133, 541/97, 569/17 obręb 0032 Orzesze”

zgodnie z wnioskiem z dnia 27.11.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu: 29.11.2018 r.) uzupełnionego w dniu13.12.2018 r., złożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa Pani Monika Fyda.

Wyjaśnienia i zastrzeżenia można składać na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie; ze złożonymi dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Orzeszu (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu:
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7:30 do 15:30
- czwartek od godz. 7:30 do 17:00
- piątek od godz. 7:30 do 14:00

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 21.12.2018 r.

 

Podpisał Burmistrz Miasta Orzesze

mgr inż. Mirosław Blaski

 

Opublikowane przez: Stanisław Czech | Data wprowadzenia: 2018-12-21 09:12:29 | Data modyfikacji: 2018-12-21 09:14:29.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawa nr.: SB.6733.8.2018                                                                                                   Orzesze, dn. 28.11.2018 r.
W dalszej korespondencji prosimy
o przywołanie ww. numeru sprawy

pismo: SB-KW-153/2018


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:: Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

Z A W I A D A M I A M

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 100/2018 z dnia 28 listopada 2018r., znak sprawy: SB.6733.8.2018 - pod nazwą:

„Wymiana słupa linii SN oraz budowa sieci kablowej SN na działce nr 32/2 położonej w Orzeszu, obręb Orzesze, przy ul. Partyzantów w ramach projektu „Przebudowa fragmentu sieci SN, budowa kontenerowej stacji transformatorowej i słupa linii SN, budowa linii kablowych SN i nN, demontaż linii napowietrznych SN”

wydanej na wniosek z dnia 31.01.2017r. (wpływ do tut. Urzędu: 13.02.2017r.) TAURON DYSTRYBUCJA S.A Kraków, Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2017r. Pan Marcin Matula

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zawiadomienia w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z posiadanymi przez tut. Urząd dokumentami i decyzją w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7).
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Urząd czynny:
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7:30 do 15:30
- czwartek od godz. 7:30 do 17:00
- piątek od godz. 7:30 do 14:00

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Orzeszu

                                                                                                                                         Podpisał Burmistrz Miasta Orzesze

                                                                                                                                                  mgr inż. Mirosław Blaski

 

Opublikowane przez: Stanisław Czech | Data wprowadzenia: 2018-11-28 09:34:07 | Data modyfikacji: 2018-11-28 09:38:45.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR SB.6733.7.2018                                                                                                                            Orzesze, dn. 06.11.2018 r.

SB-KW-130/2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w decyzji nr 95/2018 z dnia 06 listopada 2018r., znak sprawy: SB.6733.7.2018 - dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa stacji transformatorowej SN/nN z włączeniem do sieci SN oraz przyłącza elektroenergetycznego nN na dz. nr 1420/187, 1471/187. 1466/187, 1487/187, 1488/187 dla zasilania domu jednorodzinnego w Orzeszu przy ul. Zuchów”

wydanej na wniosek z dnia 11.09.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2016 r. Pani Katarzyna Kocurek reprezentująca spółkę BP ELPRO S.C. K.Kocurek, M.Kowal, Ł.Blinda.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zawiadomienia w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z posiadanymi przez tut. Urząd dokumentami i decyzją w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7).
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Urząd czynny:
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7:30 do 15:30
- czwartek od godz. 7:30 do 17:00
- piątek od godz. 7:30 do 14:00


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia  07.11.2019r. do dnia 23.11.2018

 

                                                                                                                                    Podpisał Burmistrz Miasta Orzesze

                                                                                                                                                  mgr inż. Mirosław Blaski

 

 

Opublikowane przez: Stanisław Czech | Data wprowadzenia: 2018-11-06 13:33:52 | Data modyfikacji: 2018-11-28 09:42:40.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze

Orzesze, dn. 16.10.2018 r.

NR SB.6733.8.2018
SB-KW-113/2018


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Wymiana słupa linii SN oraz budowa sieci kablowej SN na działce nr 32/2 położonej w Orzeszu, obręb Orzesze, przy ul. Partyzantów w ramach projektu „Przebudowa fragmentu sieci SN, budowa kontenerowej stacji transformatorowej i słupa linii SN, budowa linii kablowych SN i nN, demontaż linii napowietrznych SN”.”

zgodnie z wnioskiem z dnia 04.10.2018r. (wpływ do tut. Urzędu: 05.10.2018r.) uzupełnionego w dniu 12.10.2018 r. Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2017 r. Pan Marcin Matula.

Wyjaśnienia i zastrzeżenia można składać na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie; ze złożonymi dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7):
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7:30 do 15:30
- czwartek od godz. 7:30 do 17:00
- piątek od godz. 7:30 do 14:00

 
 
Burmistrza Miasta Orzesze
inż. Mirosław Blaski
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 16.10.2018r.
Zdjęto w dniu: ….................2018r.
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2018-10-16 13:38:21 | Data modyfikacji: 2018-10-16 13:38:59.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o
wszczęciu postępowania

Orzesze, dn. 20.09.2018 r.

NR SB.6733.7.2018
SB-KW-090/2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Budowa stacji transformatorowej SN/nN z włączeniem do sieci SN oraz przyłącza elektroenergetycznego nN na dz. nr 1420/187, 1471/187. 1466/187, 1487/187, 1488/187 dla zasilania domu jednorodzinnego w Orzeszu przy ul. Zuchów”

 

zgodnie z wnioskiem z dnia 11.09.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2016 r. Pani Katarzyna Kocurek reprezentująca spółkę BP ELPRO S.C.

Wyjaśnienia i zastrzeżenia można składać na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie; ze złożonymi dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7):
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7:30 do 15:30
- czwartek od godz. 7:30 do 17:00
- piątek od godz. 7:30 do 14:00

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia ….........2018r.
Zdjęto w dniu: ….................2018r.

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-09-20 14:22:27 | Data modyfikacji: 2018-09-20 14:26:23.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wydaniu
decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego – inwestycja liniowa

Orzesze, dn. 20.09.2018 r.

NR SB.6733.6.2018
SB-KW-087/2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:: Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

Z A W I A D A M I A M

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – inwestycja liniowa - w decyzji nr 86/2018 z dnia 19 września 2018r., znak sprawy: BGiGN.6733.6.2018 - pod nazwą:

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jutrzenki w Orzeszu na działkach nr 398/56 i 337/56, obręb 0044 Zawada”


wydanej na wniosek z dnia 19.07.2018r. (wpływ do tut. Urzędu: 24.07.2018r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 05 luty 2018 r. Pani Anna Szyma.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zawiadomienia w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z posiadanymi przez tut. Urząd dokumentami i decyzją w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7).
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Urząd czynny:
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7:30 do 15:30
- czwartek od godz. 7:30 do 17:00
- piątek od godz. 7:30 do 14:00

 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia ….....................09.2018r. do dnia ….......................2018r.

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-09-20 08:27:14.
Decyzja nr 5/2018 Burmistrza Miasta Łaziska
Górne

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznegodla inwestycji: " budowa odcinka sieci (linii) oświetlenia w ciągu ul.Słowackiego na dz. nr 401/6, 269 w Orzeszu, obręb 0044 Zawada

Decyzja5/2018

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Aleksander Wyra - Burmistrz Miasta Łaziska Górne | Data wprowadzenia: 2018-09-20 08:20:54 | Data modyfikacji: 2018-09-20 08:22:57.
Decyzja nr 4/2018 Burmistrza Miasta Łaziska
Górne

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznegodla inwestycji: " budowa odcinka sieci (linii) oświetlenia w ciągu ul. Żorskiej w Orzeszu


Wobec nie wniesienia odwolaniado decyzja stała sie ostateczna i podlega wykonaniu


Łaziska Górne, dnia 29 sierpnia 2018r.

decyzja 4_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 09:11:25 | Data modyfikacji: 2018-08-30 09:15:26.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne o
wszczęciu postępowania administracyjnego

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2018-07-24 14:49:23 | Data modyfikacji: 2018-07-24 14:52:27.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne o
wszczęciu postępowania

1

 obwieszczenie Żorska.pdf

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2018-06-14 14:04:22 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:51:33.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:


1. Budowa odcinka linii oświetlenia w ciągu ul. Skłodowskiej na dz nr 873/22, 428/20 w Orzeszu, obręb 0044 Zawada


2. Budowa odcinka linii oświetlenia w ciągu ul. Stalmacha na dz nr 1561/159, 156, 762/152, 123, 155 w Orzeszu, obręb 0032 Orzesze


3. Budowa odcinka linii oświetlenia w ciągu ul. Makowej i Modrzewiowej na dz nr 145, 152 w Orzeszu. obręb 0010 Gardawice

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 08:10:20 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:52:15.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wydaniu
decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego
Orzesze, dn. 04.05.2018r.
NR BGiGN.6733.0002.2018
BGiGN-KW-00899/2018
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073)
 
Z A W I A D A M I A M
 
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja nr 035/2018 z dnia 04 maja 2018r., znak sprawy: BGiGN.6733.0002.2018 - pod nazwą:
„Wymiana przewodów linii napowietrznej nN oraz budowa sieci i przyłączy elektroenergetycznych nN na dz. nr dz. nr 196/8, 145, 1153/20, 1135/20, 1136/20, 1137/20, 1138/20, 1139/20, 1140/20, 1141/20, 1142/20, 1143/20, 1144/20, 1145/20, 1146/20 dla zasilania budynków mieszkalnych w Orzeszu – Gardawicach przy ul. Makowej”

    wydanej na wniosek z dnia 16.02.2018r. (wpływ do tut. Urzędu: 19.02.2018r.) złożony przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A Oddział w Gliwicach, 44-102 Gliwice, ul. Portowa 14a, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2016r. Pani Katarzyna Kocurek z Biura Projektowego ELPRO S.C. K.Kocurek, M.Kowal, Ł.Blinda; w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4
    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zawiadomienia w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu.
    Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
     Z posiadanymi przez tut. Urząd dokumentami i decyzją w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7).
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Urząd czynny:
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7:30 do 15:30
- czwartek od godz. 7:30 do 17:00
- piątek od godz. 7:30 do 14:00

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 04.05.2018r. do dnia …...............2018r.
 
Burmistrza Miasta Orzesze
inż. Mirosław Blaski
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 07:45:08 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:52:42.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne,
dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia
warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
pod nazwą:" Budowa odcinka linii oświetlenia w
ciągu ul. Stalmacha na dz. nr 1561/159, 156,
762/152, 123, 155 w Orzeszu, obręb 0032 Orzesze

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:23:09 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:53:09.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne,
dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia
warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
pod nazwą:" Budowa odcinka linii oświetlenia w
ciągu ul. Makowej i Modrzewiowej na dz. nr 145
152 w Orzeszu, obręb 0010 Gardawice

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:20:44 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:53:45.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne,
dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia
warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
pod nazwą:" Budowa odcinka liniioświetlenia w
ciągu ul. Skłodowskiej na dz. nr 873/22, 428/20
w Orzeszu, obręb 0044 Zawada"

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:11:10 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:55:11.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o
wszczęciu postępowania

Orzesze, dn. 26.02.2018r.

 

NR BGiGN.6733.0002.2018

BGiGN-KW-00472/2018

W dalszej korespondencji prosimy
o przywołanie ww. numeru sprawy


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

Z A W I A D A M I A M

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Wymiana przewodów linii napowietrznej nN oraz budowa sieci i przyłączy elektroenergetycznych nN na dz. nr dz. nr 196/8, 145, 1153/20, 1135/20, 1136/20, 1137/20, 1138/20, 1139/20, 1140/20, 1141/20, 1142/20, 1143/20, 1144/20, 1145/20, 1146/20 dla zasilania budynków mieszkalnych w Orzeszu – Gardawicach przy ul. Makowej”

zgodnie z wnioskiem z dnia 16.02.2018r. (wpływ do tut. Urzędu: 19.02.2018r.; uzupełnienie braków formalnych wniosku w dniu 26.02.2018r.) TAURON DYSTRYBUCJA S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A Oddział w Gliwicach, 44-102 Gliwice, ul. Portowa 14a, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2016r.: Pani Katarzyna Kocurek z Biura Projektowego ELPRO S.C. K.Kocurek, M.Kowal, Ł.Blinda; w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4

Wyjaśnienia i zastrzeżenia można składać na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie; ze złożonymi dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7):
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7:30 do 15:30
- czwartek od godz. 7:30 do 17:00
- piątek od godz. 7:30 do 14:00


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 26.02.2018r. do dnia ….................2018r.

 

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż Maciej Bany

Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2018-02-26 11:38:28 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:55:39.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne,
dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia
warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
pod nazwą: "Budowa tłoczni ścieków na terenie
oczyszczalni ścieków Orzesze- Śródmieście..."

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Burmistrz Miasta Łaziska Górne - Aleksander Wyra | Data wprowadzenia: 2017-08-24 15:52:15 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:56:06.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wydaniu
decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego

Orzesze, dn. 27.06.2017r.


Nr BGiGN.6733.00006.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.ekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.778 )

Z A W I A D A M I A M

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – inwestycja liniowa - w decyzji nr 070/2017 z dnia 27 czerwca 2017r., znak sprawy: BGiGN.6733.00006.2017 - pod nazwą:

„ Budowa wodociągu wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 1078/116 położonej w Orzeszu-Mościskach przy ul. Majakowskiego obejmująca działki nr 1074/116, 1076/116 i 1078/116 położone w Orzeszu-Mościskach, obręb Gardawice, ul. Majakowskiego.”

zgodnie z wnioskiem z dnia 12.04.2017r. (wpływ do tut. Urzędu: 27.04.2017r.) Pana Jarosława Sakławskiego z Pracowni Projektowej „BUWAMAT” sp. z o.o. w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Narutowicza 2, który działa na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Państwa Marzeny i Karola Perduta zam. Orzesze, ul. Majakowskiego 3a.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zawiadomienia w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z posiadanymi przez tut. Urząd dokumentami i decyzją w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7).

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Urząd czynny:

- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30

- czwartek od godz. 7,30 do 17,00

- piątek od godz. 7,30 do 14,00

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 28.06.2017r. do dnia .......................2017r.
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-06-30 13:24:27 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:56:38.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pod nazwą: "Budowa tłoczni ścieków
Orzesze-Śródmieście, ul. Wieniawskiego wraz ze
zbiornikiem retencyjnym i rurociągiem tłocznym
do oczyszczalni Orzesze-Zawiść.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Z-ca Burmistrza Miasta Łaziska Górne - mgr Jan Ratka | Data wprowadzenia: 2017-06-01 16:32:59 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:57:00.
Obwieszczenie - Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w gminie Orzesze obejmujące zadanie:
budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w
Orzeszu

Obwieszczenie

Załącznik graficzny do obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Aleksander Wyra | Data wprowadzenia: 2017-03-27 15:10:20 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:57:32.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Orzesze, dn. 15.02.2017r.
BGiGN-KW-00372/2017
Nr BGiGN.6733.00005.2017
 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
 
Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn.zm.)
Z A W I A D A M I A M
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
„ Budowa sieci i przyłącza elektroenergetycznego nN na działkach nr 196/8, 145, 1068/20 dla zasilania domu jednorodzinnego 1071/20, 1067/20 w Orzeszu-Gardawicach przy ul. Makowej”

zgodnie z wnioskiem z dnia 31.01.2017r. (wpływ do tut. Urzędu: 13.02.2017r.) TAURON DYSTRYBUCJA S.A Kraków, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11 Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2016r. Pani Katarzyna Kocurek z Biura Projektowego ELPRO S.C. K.Kocurek, M.Kowal, Ł.Blinda; w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a

Wyjaśnienia i zastrzeżenia można składać na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie; ze złożonymi dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7):

- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30
- czwartek od godz. 7,30 do 17,00
- piątek od godz. 7,30 do 14,00

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 15.02.2017r. do dnia ….................2017r.

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-02-17 11:33:03 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:57:58.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Orzesze, dn. 15.02.2017r.

Nr BGiGN.6733.00004.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

 

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r.,poz. 778 z późn.zm.)

Z A W I A D A M I A M

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„ Budowa sieci i przyłączy elektroenergetycznych nN na działkach nr 1098/193, 227, 1188/45, 1185/45, 1186/45, 1187/45 dla zasilania trzech domów jednorodzinnych w Orzeszu-Zawadzie przy ul. Wyzwolenia”

 

zgodnie z wnioskiem z dnia 16.01.2017r. (wpływ do tut. Urzędu: 09.02.2017r.) TAURON DYSTRYBUCJA S.A Kraków, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11 Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2016r. Pani Katarzyna Kocurek z Biura Projektowego ELPRO S.C. K.Kocurek, M.Kowal, Ł.Blinda; w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a Wyjaśnienia i zastrzeżenia można składać na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie; ze złożonymi dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7):

- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30

- czwartek od godz. 7,30 do 17,00

- piątek od godz. 7,30 do 14,00

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 15.02.2017r. do dnia ….................2017r.
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-02-17 11:15:25 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:58:16.
Obwieszczenie burmistrza Miasta Orzesze o wydaniu
decyzji

BGiGN-KW-02894/2016
Orzesze, dn. 29.11.2016r.
Nr BGiGN.6733.00011.2016

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.ekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.778 )

Z A W I A D A M I A M

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – inwestycja liniowa - w decyzji nr 103/2016 z dnia 25 listopada 2016r. - znak sprawy: BGiGN.6733.00011.2016 pod nazwą:

„Budowa połączenia kablowego SN pomiędzy linią napowietrzną SN „Orzesze-Gliwicka” w dzielnicy Zawada z linią napowietrzną SN „Zwycięstwa” w dzielnicy Zazdrość – inwestycja liniowa – obejmująca działki nr 308/32, 311/32, 59, 62, 69, 67, 57, 68, 217 położone
w Orzeszu, obręb Zawada i Zazdrość, ul. Drozdów-Wyzwolenia-Dębowa-Lipowa”

wydanej na wniosek z dnia 05.09.2016r. (wpływ do tut. Urzędu: 06.09.2016r.) TAURON DYSTRYBUCJA S.A Kraków, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11 w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 16 grudnia 2015r. Pan Krzysztof Baron z Pracowni Projektowej „OMEGA-PROJEKT” A.Cywiński, K. Baron S.J. Tychy, 43-100 Tychy, ul. Topolowa 1 (adres do korespondencji: 43-100 Tychy, ul. Mikołowska 66)

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zawiadomienia w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z posiadanymi przez tut. Urząd dokumentami i decyzją w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7).
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Urząd czynny:
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30
- czwartek od godz. 7,30 do 17,00
- piątek od godz. 7,30 do 14,00

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 30.11.2016r. do dnia
….........2016r.

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:45:05 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:58:38.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Orzesze, dn. 09.09.2016r.

BGiGN-KW-02113/2016

Nr BGiGN.6733.00011.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

 

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 788 z późn.zm.)

Z A W I A D A M I A M

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

„Budowa połączenia kablowego SN pomiędzy linią napowietrzną SN „Orzesze-Gliwicka” w dzielnicy Zawada z linią napowietrzną SN „Zwycięstwa”

 

w dzielnicy Zazdrość – inwestycja liniowa – obejmująca działki nr 308/32, 311/32, 59, 62, 69, 67, 57, 68, 217 położone w Orzeszu, obręb Zawada i Zazdrość, ul. Drozdów-Wyzwolenia-Dębowa-Lipowa” zgodnie z wnioskiem z dnia 05.09.2016r. (wpływ do tut. Urzędu: 06.09.2016r.) TAURON DYSTRYBUCJA S.A Kraków, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11 w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 16 grudnia 2015r. Pan Krzysztof Baron z Pracowni Projektowej „OMEGA-PROJEKT” A.Cywiński, K. Baron S.J. Tychy, 43-100 Tychy, ul. Topolowa 1 (adres do korespondencji: 43-100 Tychy, ul. Mikołowska 66).

Wyjaśnienia i zastrzeżenia można składać na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie; ze złożonymi dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7):

- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30

- czwartek od godz. 7,30 do 17,00

- piątek od godz. 7,30 do 14,00

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż Maciej Bany

Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 09.09.2016r. do dnia ....
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-09-15 07:49:59 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:59:04.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wydaniu
decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego – inwestycja liniowa
Orzesze, dn. 07.09.2016r.
Nr BGiGN.6733.00007.2016
BGiGN-KW-02102/2016
O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.ekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.778 )
Z A W I A D A M I A M
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – inwestycja liniowa - w decyzji nr 075/2016 z dnia 01.09.2016r. - znak sprawy: BGiGN.6733.00007.2016 pod nazwą:
„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE Ø110 mm w Orzeszu przy ul. Granicznej oraz budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE Ø90 mm przy ulicach Leśne Zacisze i Jutrzenki obejmująca działki nr 176/56, 76/56 i 337/56”
wydanej na wniosek z dnia 20.05.2016r. (wpływ do tut. Urzędu: 24.05.2016r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 01-224 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 25 w imieniu której działa na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 09.03.2016r. Pan Jakub Zagórski; 42-224 Częstochowa, ul. Iwaszkiewicza 6/28, adres do korespondencji: 42-360 Poraj, ul. Sadowa 2.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zawiadomienia w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z posiadanymi przez tut. Urząd dokumentami i decyzją w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7).
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Urząd czynny:
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30
- czwartek od godz. 7,30 do 17,00
- piątek od godz. 7,30 do 14,00
 
 Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż Maciej Bany
Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 07.09.2016r. do dnia 23.09.2016r.
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-09-15 07:44:11 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:00:41.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

                                                                                                                           Orzesze, dn. 13.06.2016r.
Nr BGiGN.6733.00009.2016


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.)

Z A W I A D A M I A M

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Budowa sieci i przyłączy elektroenergetycznych nN dla zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 1060/19, 1061/19, 1062/19, 1063/19, 1064/19, 1065/19 w Orzeszu, obręb Gardawice, przy ul. Makowej - inwestycja liniowa na działkach nr 196/8, 145, 888/19, 1060/19, 1061/19, 1062/19, 1063/19, 1064/19, 1065/19 położonych przy ul. Makowej w Orzeszu, obręb Gardawice” zgodnie z wnioskiem z dnia 30.05.2016r. (wpływ do tut. Urzędu: 08.06.2016r.) TAURON DYSTRYBUCJA S.A Kraków, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11 Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2016r. Pani Katarzyna Kocurek z Biura Projektowego ELPRO S.C. K.Kocurek, M.Kowal, Ł.Blinda; w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a

Wyjaśnienia i zastrzeżenia można składać na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie; ze złożonymi dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7):
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30
- czwartek od godz. 7,30 do 17,00
- piątek od godz. 7,30 do 14,00

 Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż Maciej Bany
Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 14.06.2016r. do dnia 04.07.2016r.

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-06-16 12:24:50 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:01:50.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o zebraniu
dowodów w sprawie ustalenia inwestycji celu
publicznego

Nr BGiGN.6733.00006.2016                                                                                      Orzesze, dn. 13.06.2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 7, art. 77 i art. 80 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23)

Z A W I A D A M I A M
O ZEBRANIU DOWODÓW W SPRAWIE

toczącego się postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych        w Orzeszu, obręb Gardawice, przy ul. Pszczyńskiej-Drukarskiej-Majakowskiego-Starej wszczętym na wniosek

TAURON DYSTRYBUCJA S.A Kraków, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11 Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a,              w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 28 lipca 2015r. Pan Norbert Molęda z INST-EL Usługi Elektroinstalacyjne z Prudnika; 48-200 Prudnik, ul. Mierosławskiego 10

dla inwestycji pod nazwą

„Budowa i przebudowa sieci napowietrznej NN zasilanej ze stacji transformatorowych nr M0350 i M0288 w Orzeszu w dzielnicy Wroni Kąt obejmująca działki nr 306/58, 305/58, 472/58, 458/44,71,169/113, 170/112, 944/112, 323/110, 688/109, 855/112, 689/109, 170/44, 456/44, 168/111, 449/44, 374/44, 945/112, 223/43, 434/44, 451/44, 854/112, 452/44, 350/44, 351/44, 353/44, 352/44, 357/44, 355/44, 354/44, 356/44, 358/44, 456/42, 853/112,1011/151, 1012/151, 455/42, 454/42, 453/42, 510/42, 511/42, 512/42, 593/42, 513/42, 370/58, 518/58, 364/58, 522/58, 523/58, 554/58, 321/58, 368/58, 521/58, 515/58, 519/40, 369/58, 384/58, 317/58, 318/58, 524/58, 530/64, 528/58, 525/58, 600/58, 506/58, 599/58, 527/58, 529/64, 604/64, 592/42, 531/64, 542/64, 543/64, 533/64, 948/151, 1015/151, 398/37, 361/34, 360/34, 359/34, 463/33, 70, 1016/151, 1018/151, 1019/151, 464/33, 520/92, 271/24, 272/24, 519/92, 498/21, 499/21, 518/92, 590/89, 591/89, 521/92 w obrębie ulicy Pszczyńskiej-Drukarskiej-Majakowskiego-Starej”

Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7)
Urzędu Miejskiego w Orzeszu:
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30
- czwartek od godz. 7,30 do 17,00
- piątek od godz. 7,30 do 14,00
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż Maciej Bany
Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościam

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 14.06.2016r. do dnia 04.07.2016r.
Ogłoszono w Dzienniku Zachodnim w dniu 17.06.2016r.

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-06-16 12:14:53 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:02:26.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
Orzesze, dn. 25.05.2016r.
Nr BGiGN.6733.00007.2016
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
 
Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.)
 
Z A W I A D A M I A M
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE Ø110 mm w Orzeszu przy ul. Granicznej oraz budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE Ø90 mm przy ulicach Leśne Zacisze i Jutrzenki obejmująca działki nr 176/56, 76/56 i 337/56”
zgodnie z wnioskiem z dnia 20.05.2016r. (wpływ do tut. Urzędu: 24.05.2016r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 01-224 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 25 w imieniu której działa na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 09.03.2016r. Pan Jakub Zagórski; 42-224 Częstochowa, ul. Iwaszkiewicza 6/28, adres do korespondencji: 42-360 Poraj, ul. Sadowa 2
Wyjaśnienia i zastrzeżenia można składać na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie;
ze złożonymi dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7):
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30
- czwartek od godz. 7,30 do 17,00
- piątek od godz. 7,30 do 14,00
 
Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż Maciej Bany
Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 27.05.2016r. do dnia 15.06.2016r.
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-06-01 15:26:36 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:02:46.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Orzesze, dn. 09.05.2016r.

Nr BGiGN.6733.00006.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.)

Z A W I A D A M I A M

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Budowa i przebudowa sieci napowietrznej NN zasilanej ze stacji transformatorowych nr M0350 i M0288 w Orzeszu w dzielnicy Wroni Kąt obejmująca działki nr 306/58, 305/58, 472/58, 458/44,71,169/113, 170/112, 944/112, 323/110, 688/109, 855/112, 689/109, 170/44, 456/44, 168/111, 449/44, 374/44, 945/112, 223/43, 434/44, 451/44, 854/112, 452/44, 350/44, 351/44, 353/44, 352/44, 357/44, 355/44, 354/44, 356/44, 358/44, 456/42, 853/112,1011/151, 1012/151, 455/42, 454/42, 453/42, 510/42, 511/42, 512/42, 593/42, 513/42, 370/58, 518/58, 364/58, 522/58, 523/58, 554/58, 321/58, 368/58, 521/58, 515/58, 519/40, 369/58, 384/58, 317/58, 318/58, 524/58, 530/64, 528/58, 525/58, 600/58, 506/58, 599/58, 527/58, 529/64, 604/64, 592/42, 531/64, 542/64, 543/64, 533/64, 948/151, 1015/151, 398/37, 361/34, 360/34, 359/34, 463/33, 70, 1016/151, 1018/151, 1019/151, 464/33, 520/92, 271/24, 272/24, 519/92, 498/21, 499/21, 518/92, 590/89, 591/89, 521/92 w obrębie ulicy Tyskiej-Pszczyńskiej-Drukarskiej- Majakowskiego-Starej”

zgodnie z wnioskiem z dnia 06.05.2016r. (wpływ do tut. Urzędu: 06.05.2016r.) TAURON DYSTRYBUCJA S.A Kraków, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11 Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 28 lipca 2015r. Pan Norbert Molęda z INST-EL Usługi Elektroinstalacyjne z Prudnika; 48-200 Prudnik, ul. Mierosławskiego 10.

Wyjaśnienia i zastrzeżenia można składać na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie; ze złożonymi dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7):

- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30

- czwartek od godz. 7,30 do 17,00

- piątek od godz. 7,30 do 14,00

 

Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż Maciej Bany
Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 09.05.2016r. do dnia 27.05.2016r.

Ogłoszono w Dzienniku Zachodnim w dniu 13.05.2016r.

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-05-11 10:56:20 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:01:00.
Ogłoszenie Burmistrza o wydaniu decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Orzesze, dn. 22.04.2016r

Nr BGiGN.6733.00004.2016

BGiGN-KW-00982/2016

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.)

Z A W I A D A M I A M

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - inwestycja liniowa - decyzja nr 042/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r. - znak sprawy: BGiGN.6733.00004.2016 pod nazwą:

"Przebudowa napowietrznej sieci SN – budowa linii kablowej SN, nN + stacji transformatorowej SN – inwestycja liniowa – na działkach nr 563/134, 249/72, 250/118, 19, 176, 185, 21, 743/71, 716/82, 177, 677/80, 278/80 położonych w Orzeszu, obręb Woszczyce i obręb Królówka, ul. Norwida i ul. Piastowska"

wydanej na wniosek z dnia 18 lutego 2016r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Kraków, 31-358 Kraków ul. Jasnogórska 11 Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 16 grudnia 2015r. Pan Artur Cywiński, Pan Krzysztof Baron z Pracowni Projektowej „OMEGA-PROJEKT” S.J. Tychy, 43-100 Tychy ul. Topolowa 1

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zawiadomienia w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z posiadanymi przez tut. Urząd dokumentami i decyzją w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7).

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Urząd czynny:

- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30

- czwartek od godz. 7,30 do 17,00

- piątek od godz. 7,30 do 14,00

 Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż Maciej Bany
Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu

od dnia 22.04.2016r. do dnia 16.05.2016r.

Ogłoszono w Dzienniku Zachodnim w dniu 29.04.2016r.

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-04-28 15:12:47 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:03:04.
Ogłoszenie Burmistrza o wydaniu decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Orzesze, dn. 15.04.2016r

Nr BGiGN.6733.00003.2016

BGiGN-KW-00932/2016

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.)

Z A W I A D A M I A M

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - inwestycja liniowa - w decyzji nr 036/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. - znak sprawy: BGiGN.6733.00003.2016 pod nazwą:

„Przebudowa napowietrznej sieci SN – budowa linii kablowej SN, nN + stacji transformatorowych SN – inwestycja liniowa – na działkach nr 225/56, 767/158, 150, 356/57, 780/52, 332/53, 1021/57, 1022/57, 1023/57, 1024/57, 444/62, 213/59, 791/59, 1051/59, 1052/59, 46, 144, 164/5, 339/6 położonych w Orzeszu, obręb Gardawice, ul. Malownicza- Myśliwska-Damrota”

wydanej na wniosek z dnia 15 lutego 2016r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Kraków, 31-358 Kraków ul. Jasnogórska 11 Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 16 grudnia 2015r. Pan Artur Cywiński, Pan Krzysztof Baron z Pracowni Projektowej „OMEGA-PROJEKT” S.J. Tychy, 43-100 Tychy ul. Topolowa 1

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zawiadomienia w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z posiadanymi przez tut. Urząd dokumentami i decyzją w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7).

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Urząd czynny:

- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30

- czwartek od godz. 7,30 do 17,00

- piątek od godz. 7,30 do 14,00

 Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż Maciej Bany
Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu

od dnia 18.04.2016r. do dnia 09.05.2016r.

Ogłoszono w Dzienniku Zachodnim w dniu 22.04.2016r.

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-04-28 15:09:00 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:03:22.
Burmistrz Miasta Łaziska Górne zawiadamia o
wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

zawiadomienie ul. Jeziorska.pdf

mapa

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: mgr inż. Aleksander Wyra | Data wprowadzenia: 2016-03-25 11:28:03 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:04:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o
zakończeniu postępowania
Orzesze, dn. 17.03.2016r.
Nr BGiGN.6733.00002.2016
BGiGN-KW-00722/2016
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.)
ZAWIADAMIAM
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - inwestycja liniowa - w decyzji nr 021/2016 z dnia 17 marca 2016r. - znak sprawy: BGiGN.6733.00002.2016 pod nazwą:
„Przebudowa sieci kablowej oświetlenia ulicy Żorskiej w Orzeszu, obręb Orzesze i Zawada, na działkach nr 1227/84, 169, 164, 871/165, 873/165, 869/159, 208”
wydanej na wniosek z dnia 22.01.2016r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Kraków, 31-358 Kraków ul. Jasnogórska 11 Oddział w Gliwicach, 44‑100 Gliwice, ul. Portowa , w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 28 lipca 2015r. Pan Andrzej Bernat z Żor, 44-240 Żory, ul. Orzeszkowej 10 z Pracowni Projektów Elektrycznych „ELEKTROPLAN”, 44-240 Żory, ul. Stefana Żeromskiego 1/2
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zawiadomienia w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z posiadanymi przez tut. Urząd dokumentami i decyzją w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7).
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Urząd czynny:
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30
- czwartek od godz. 7,30 do 17,00
- piątek od godz. 7,30 do 14,00
 
Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż Maciej Bany
Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 21.03.2016r. do dnia 12.04.2016r.
Ogłoszono w Dzienniku Zachodnim w dniu 25.03.2016r.
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-03-18 08:55:10 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:04:31.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o zebraniu
dowodów w sprawie ustalenia inwestycji celu
publicznego
Nr BGiGN.6733.00002.2016
Orzesze, dn. 02.03.2016r.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 7, art. 77 i art. 80 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23)
 
ZAWIADAMIAM
O ZEBRANIU DOWODÓW W SPRAWIE
 
toczącego się postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych w Orzeszu, obręb Orzesze i obręb Zawada, przy ul. Żorskiej wszczętym na wniosek
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Kraków, 31-358 Kraków ul. Jasnogórska 11 Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 28.07.2015r. Pan Andrzej Bernat - Pracownia Projektów Elektrycznych „ELEKTROPLAN” z Żor; 44-240 Żory, ul. Stefana Żeromskiego 1/2
dla inwestycji pod nazwą:
 
„Przebudowa sieci kablowej oświetlenia ulicy Żorskiej w Orzeszu, obręb Orzesze i obręb Zawada, na działkach nr 1227/84, 169, 164, 871/165, 873/165, 869/159, 208”
 
Ze zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7) Urzędu Miejskiego w Orzeszu:
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30
- czwartek od godz. 7,30 do 17,00
- piątek od godz. 7,30 do 14,00
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż Maciej Bany
Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu od dnia 04.03.2016r. do dnia ......
Ogłoszono w Dzienniku Zachodnim w dniu 04.03.2016r.
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-03-07 10:29:39 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:04:58.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Orzesze, dn. 22.02.2016r.
BGiGN-KW-00470/2016 
Nr BGiGN.6733.00004.2016
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
 
Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm.)
 
Z A W I A D A M I A M
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
„Przebudowa napowietrznej sieci SN – budowa linii kablowej SN, nN + stacji transformatorowych SN – inwestycja liniowa – na działkach nr 563/134, 249/72, 250/118, 19, 176, 185, 21, 743/71, 716/82, 177, 677/80, 278/80 położonych w Orzeszu, obręb Woszczyce i obręb Krolówka, ul. Norwida i ul. Piastowska”
 
     zgodnie z wnioskiem z dnia 18.02.2016r. (wpływ do tut. Urzędu: 19.02.2016r.) TAURON DYSTRYBUCJA S.A Kraków, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11 Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 16 grudnia 2015r. Pan Artur Cywiński z Pracowni Projektowej „OMEGA-PROJEKT” S.J. Tychy, 43-100 Tychy ul. Topolowa 1.
    Wyjaśnienia i zastrzeżenia można składać na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie; ze złożonymi dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7):
 
- poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7,30 do 15,30
- czwartek od godz. 7,30 do 17,00
- piątek od godz. 7,30 do 14,00
 
 
Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż Maciej Bany
Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu
od dnia 22.02.2016r. do dnia 07.03.2016r.
Ogłoszono w Dzienniku Zachodnim w dniu 26.02.2016r.
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-02-19 13:37:12 | Data modyfikacji: 2018-07-11 08:05:16.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie
budowy linii kablowej (ziemnej) SN-20kV o
długości 295 mb w Orzeszu - Woszczycach ul.
Centralna-Piastowska

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.)

Z A W I A D A M I A M

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – inwestycja liniowa - pod nazwą:
„Budowa linii kablowej (ziemnej) SN-20kV o długości 295 mb (pas technologiczny 0.7m, głębokość ułożenia kabla 0,8m) na działkach 297/71, 168, 296/71 (część działki nieobjęta planem miejscowym) położonych w Orzeszu ul. Centralna-Piastowska”


zgodnie z wnioskiem z dnia 02.11.2014r. (wpływ do tut. Urzędu: 04.11.2014r.) TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Kraków, 30-390 Kraków ul. Jasnogórska 11, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 09.01.2014r. Pan Krzysztof Baron z Pracowni Projektowej OMEGA PROJEKT w Tychach, 43-100 Tychy ul. Topolowa 1
Wyjaśnienia i zastrzeżenia można składać na piśmie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia wywieszenia zawiadomienia; ze złożonymi dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7):

- poniedziałek, wtorek od godz. 7,30 do 15,30
- czwartek od godz. 7,30 do 17,00
- piątek od godz. 7,30 do 14,00

z upoważnienia Burmistrza Miasta Orzesze
Z-ca Burmistrza Miasta Orzesze      
mgr Andrzej Bujok              


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 07.11.2014r.
Zdjęto w dniu ...............................

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-11-07 12:21:51 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:59:58.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o
zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego w decyzji
nr 035/2014 z dnia 21 marca 2014r.
OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA ORZESZE


Na podstawie art. 53 ust. 1 i  6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

ZAWIADAMIAM

o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w decyzji nr  035/2014 z dnia 21 marca 2014r.- znak sprawy: BGiGN.6733.00002.2014  pod  nazwą:

„Rozbudowa  istniejącego  gazociągu Ø 63  z  budową  przyłączy  gazu  Ø 25 do  3  budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Łaziskach Górnych przy ulicy Malinowej - gazociąg  ułożony częściowo w działce nr 360 (własność: Skarb Państwa)położonej w Orzeszu, obręb Orzesze, w działce nr 203/26 (własność: Skarb Państwa) położonej w Łaziskach Górnych oraz  w  działkach  nr 1058/2, 730/21, 698/19 (własność prywatna) położonych w Łaziskach Górnych przy ul. Malinowa”

    Wydanej na wniosek z dnia 16.01.2014r. Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu; 41-800 Zabrze ul. Szczęść Boże 11, Rozdzielnia Gazu w Tychach; 43-100 Tychy ul. Barbary 25, w imieniu której działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 24.09.2013r.Pracownia Projektowa inż. Witolda Krupa z siedzibą w Kobiórze; 43-210 Kobiór, ul.Prosta 4.

    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zawiadomienia w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu.
Z posiadanymi przez tut. Urząd dokumentami w w/w sprawie można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 7).
    Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Urząd czynny:
- poniedziałek,  wtorek od godz. 7,30  do 15,30
- czwartek od godz. 7,30  do  17,00
- piątek od godz. 7,30  do  14,00
z upoważnienia Burmistrza Miasta Orzesze

Z-ca Burmistrza Miasta Orzesze
mgr  Andrzej  Bujok        


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 25.03.2014r.
Zdjęto w dniu  ...............................

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-03-27 15:45:04 | Data modyfikacji: 2018-07-11 07:54:38.

Zobacz:
 Ład przestrzenny .  Decyzje . 
Data wprowadzenia: 2014-03-27 15:45:04
Data modyfikacji: 2018-07-11 07:54:38
Autor: Andrzej Bujok
ObowižEzuje od: 2014-03-25
Opublikowane przez: Joanna Różańska

  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl