orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze strona główna 
Inspektor w Biurze Rozwoju, Promocji oraz Funduszy
Europejskich

Informacja do BIP

Urząd Miejski Orzesze informuje, iż w związku z niespełnieniem wymogów formalnych przez żadnego z kandydatów konkurs na stanowisko Inspektora w Biurze Rozwoju, Promocji oraz Funduszy Europejskich został nierozstrzygnięty.

Orzesze, dnia 02.03.2017r.


 

Urząd Miejski w Orzeszu
poszukuje
kandydata
na stanowisko
Inspektora w Biurze Rozwoju, Promocji oraz Funduszy Europejskich

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

 1. Prowadzenie spraw związanych z promocją Miasta Orzesze, w tym:
  przygotowanie kampanii promocyjnej miasta,
  zakup materiałów i gadżetów promocyjnych;
 2. Podejmowanie czynności związanych z przygotowaniem i wydawaniem materiałów informacyjno – reklamowych dotyczących promocji miasta;
 3. Prowadzenie działań promujących miasto z wykorzystaniem internetu, np. na portalach społecznościowych oraz w publikacjach promujących Miasto Orzesze;
 4. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie tworzenia planów rozwoju miasta o charakterze lokalnym i regionalnym, a także sporządzanie przy współudziale gminnych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Urzędu programów związanych z rozwojem i funkcjonowaniem poszczególnych dziedzin w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców. Opracowywanie analiz w tym zakresie;
 5. Nawiązanie kontaktów z różnymi instytucjami i podmiotami w celu reklamowania i promowania Miasta, w tym utrzymywanie kontaktów z mediami;
 6. Wykonywanie wybranych czynności związanych z procesem pozyskiwania, zarządzania i rozliczania projektów unijnych oraz krajowych prowadzonych w biurze;
 7. Redagowanie pism i materiałów dotyczących spraw biura;
 8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakresu swoich działań, w tym prowadzenie spraw związanych z budżetem biura oraz archiwizacja dokumentów;
 9. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących działań biura;
 10. Współpraca z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu;
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. min. 3- letnie doświadczenie zawodowe związane między innymi z pracą administracyjno – biurową i/lub promocją i/lub dziennikarstwem;
 3. udokumentowane doświadczenie w redagowaniu pism, artykułów prasowych, obsługi strony internetowej;
 4. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 9. znajomość ustaw: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, Kodeks Postępowania Administracyjnego.


Wymagania dodatkowe :

 1. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 2. wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, doskonała organizacja pracy, komunikatywność, obowiązkowość;
 3. prawo jazdy kat. B;
 4. doświadczenie w aplikowaniu, realizacji i/lub rozliczaniu projektów ze środków zewnętrznych;
 5. znajomość języka obcego.


Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 21, na I piętrze budynku;
 • praca z monitorem ekranowym;
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego i wewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV
 2. list motywacyjny
 3. kserokopia świadectw pracy
 4. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 6. oryginał kwestionariusza osobowego
 7. oświadczenia: o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Wyżej wymienione dokumenty należy podpisać, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.
Podpisane Oferty wraz z dokumentami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Inspektora w Biurze Rozwoju, Promocji oraz Funduszy Europejskich”.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Orzeszu
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, w terminie do dnia 24 lutego 2017r., do godz. 14.00
Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu.


Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu;
 • oferty niepełne zostają odrzucone;
 • osoby, które spełniały wymagania formalne o dalszym etapie naboru zostaną powiadomione telefonicznie;
  kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem;
  szczegółowych informacji udziela : Biuro Organizacyjne, pokój nr 29 (piętro), tel. 32 3248828

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Orzesze, dnia 09.02.2017 r.

Opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Danuta Nóżka | Data wprowadzenia: 2017-02-14 16:09:36 | Data modyfikacji: 2017-03-02 16:20:03.

Zobacz:
 Oferty pracy - rok 2022 .  Oferty pracy - rok 2021 .  Oferty pracy - rok 2020 .  Oferty pracy - rok 2019 .  Oferty pracy - rok 2018 .  Oferty pracy - rok 2017 .  Oferty pracy - rok 2016 .  Oferty pracy - rok 2015 .  Oferty pracy - rok 2014 .  Informacje ogólne . 
Data wprowadzenia: 2017-02-14 16:09:36
Data modyfikacji: 2017-03-02 16:20:03
Autor: Danuta Nóżka
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl